En standard motivasjonsuttalelse - Emonprime (2023)

I denne artikkelen skal jeg vise deg den fremtredende hemmeligheten om å skrive en standard motivasjonsuttalelse som kan hente deg enhver posisjon du ønsker å søke på, enten for akademiske formål eller for jobbsøknader.

Når vi snakker om motivasjonsuttalelser, ser vi ut til å referere til en spesialplanlagt hendelse eller en cocktailhistorie.Kanskje en motiverende uttalelse ikke er det du er kjent med, og kanskje ikke er det du har antatt at det kunne være.

Til tross for at jeg først kommer til å starte denne artikkelen ved å la deg forstå hva en motiverende uttalelse handler om.Du trenger ikke å føle deg dårlig selv om du ikke vet hva det er, det er grunnen til at jeg har bestemt meg for å publisere dette innholdet for å hjelpe deg.

Innholdsfortegnelse

  • Hva er en motiverende uttalelse?
  • Hvorfor skriver du en motivasjonsuttalelse for studieformål?
  • Mønster for å skrive en standard motivasjonsuttalelse.
  • Andre ting du trenger å vite om å skrive en standard motivasjonsuttalelse.

Hva er en motiverende uttalelse?

En motiverende uttalelse er et kort brev skrevet av en søker av en bestemt stilling adressert til en institusjon for søknader om opptak til institusjonen eller for jobbsøknadsformål.

De fleste ganger er en motiverende uttalelse vanligvis skrevet av potensielle studenter som søker om en studie eller et forskningsprogram på et universitet eller høyskole.

Dette betyr ikke at et motiverende brev ikke kan være nødvendig for et jobbsøknadsformål.Det er også et godt krav for valg av den beste ansatte for en bestemt jobb.

Det er spesielle hensyn til motivasjonsbrev for jobbsøknader.En av disse spesielle betingelsene er at en motiverende uttalelse må sendes inn med en godt presentert Curriculum Vitae (CV) til den ansettelsesorganisasjonen.

For dette formålet underbygger den motiverende uttalelsen Curriculum Vitae som du har knyttet til den.Det bekrefter at Curriculum Vitae som du sendte inn, ikke er forskjellig fra personligheten din, og at du kvalifiserer deg for jobben mer enn alle andre søker.

Hvorfor skriver du en motivasjonsuttalelse for studieformål?

Under søknad om studentskap på et universitet eller høyskole, er det alltid mye konkurranse blant de forskjellige søkerne.Dette utgjør et sterkt press for hvem du skal velge av institusjonen, spesielt når de tilgjengelige sporene er svært begrensede.

Saken kan oppnås under søknad om et forskningsprogram i institusjonen.Å sende inn en godt strukturert motivasjonserklæring er imidlertid det beste alternativet for å sikre at du sikrer muligheten uansett hvor begrenset og konkurransedyktig det kan være.

Et godt motivasjonsbrev gjør deg som søker skiller seg ut fra mengden.Det gir institusjonen der du bruker inntrykk av at du er den beste lærde som blir valgt til det spesielle formålet.

Når du kan overbevise opptaksenheten eller personalet som har ansvaret for å lese uttalelsene om at du har ethvert krav om valg mer enn andre, vil du bli behandlet med maksimal preferanse.

Derfor forventes det at du skriver en standard motivasjonsuttalelse for å redde deg stresset med å bruke mange ganger på en bestemt institusjon uten å bli valgt.

Mønster for å skrive en standard motivasjonsuttalelse.

Nå som du har visst hva en motiverende uttalelse handler om hvorfor du skal skrive en standard for søknaden din, tror jeg at du vil prøve å skrive den selv.

Her skal jeg veilede deg om standardmønsteret for å skrive en motiverende uttalelse.Bare følg meg trinn for trinn!

Akkurat som et formelt brev der du er kjent med, har en motivasjonsuttalelse et standard strukturelt presentasjonsmønster.Blottet for dette, vil du gjøre det galt mens du skriver et motiverende brev.

Strukturelt sett er et motiverende brev delt inn i fire deler, nemlig,

Kontaktseksjonen

Hilsen

Kroppen, og

Stengingen

Kontaktseksjonen:

I denne delen forventes det at du presenterer hver kontaktinformasjon.Det er delt inn i to underavsnitt;Den ene delen er for din (skribent) kontaktinformasjon mens den andre delen er for institusjonens kontaktadresse, vanligvis den til leseren.

I kontaktinformasjonen din vil du bli pålagt å inkludere følgende: gyldig e -postadresse, telefonnummeret ditt, hjemmeadressen, og i tillegg må du innlemme noen av dine viktige sosiale mediehåndtak som Facebook, Twitter, Quora, Medium og AS As Asmange som kan være nødvendige.

Forsikre deg også om at kontaktinformasjonen som leveres er på en egen linje for klarhet.

I kontaktinformasjonen til leseren som er personen du adresserer brevet, bør du inkludere følgende: leserens navn med kvalifiseringen (f.eks. Joseph Emmanuel, PhD), hans/hennes e -postadresse, avdelingen der leseren jobberog navnet på institusjonen med adressen.

Forsikre deg om at denne informasjonen er fullført for å gjøre forholdet mer personlig.Dette viser for leseren at du vet om ham/henne.

Salutasjonsseksjonen:

På dette vil du bruke “Kjære sir/ma” som tilfellet kan være.Men det vil være best å bruke leserens fulle navn (f.eks: Kjære Joseph Emmanuel) til å gjøre uttalelsen mer direkte mens leseren leser den.

Skriv på denne måten hvis du er sikker på hvem som skal lese motivasjonserklæringen din, ellers, ikke ta med navnet.

Kroppen:

Liket av din motivasjonsuttalelse er der du hell ut alt som fikk deg til å tro at du er den mest kvalifiserte kandidaten for opptak.Forsikre deg om at du tar hvert poeng av deg i alle detaljer.

Integrer noen av livets spennende opplevelser som vil være relevant for studieretningen du søker på.Mens du inkluderer det, må du sørge for at historiene dine ikke er irrelevante for studien.

Ta også med suksessene dine i det relaterte feltet.Det er her du viser at du har oppnådd mye under dine tidligere studier eller arbeidsplasser og ønsker å tilegne seg kunnskap for mer utnyttelse.

Før du begynner å skrive motivasjonserklæringen, må du ha gått gjennom institusjonens grunnleggende krav til opptak.Hvis du har noen av slike krav, må du sørge for at du skisserer dem i oppskrivningen.

Du må dessuten vise leseren hvordan du skal gi kunnskapen du vil skaffe deg på skolen hvis du blir akseptert i praksis og hvordan det kommer til å løse problemer i det virkelige liv.

For hvert av punktene du har gitt, må du sørge for at de presenterer dem i et tydelig avsnitt.

Til slutt, gi et sammendrag av alt du har skrevet i liket av motivasjonsuttalelsen i gode vilkår og vær takknemlig for leseren.

Stengingen:

Når du har brukt alt du har for leseren, lukker du oppskrivningen under kroppen.Illustrasjon;“Din oppriktig”, med ditt fulle navn under det.

Andre ting du trenger å vite om å skrive en standard motivasjonsuttalelse.

Mens du skriver en motiverende uttalelse, må du huske at oppskrivningen din ikke skal overstige en side.

Å gjøre poengene dine kortfattede eller inkludering av spennende historier om motivasjonen og prestasjonene dine, bør ikke garantere at du skriver ikke -relaterte historier eller prestasjoner som ikke er nyttige for studien.

Oppretthold god kommando over det engelske språket og sikre at lesernes interesse blir tatt til fange.

Ikke overdrive prestasjonene dine til å fortelle leseren hva som ikke er ekte.

Skriv med selvtillit.Mens du leser uttalelsen din, vil leseren som er en ekspert oppfatte din tillit til deg selv.

Med alt det jeg har gitt deg i denne artikkelen, tror jeg at du vil kunne skrive en standard motivasjonsuttalelse for enhver applikasjon, og du vil få muligheten på en gang uten noen form for avvisning.

For flere pedagogiske guider av denne typen, kom alltid til dette nettstedet og få all hjelp du trenger.Du kan også stille ethvert spørsmål ved å bruke kommentarfeltet nedenfor.

Vennligst gjør godt å dele denne artikkelen med andre hvis du har funnet det nyttig.

I slekt

Dele på

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 21/10/2023

Views: 6086

Rating: 4.4 / 5 (45 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.